Najatraktivniji smjerovi

Srednja elektrotehnička škola Bihać trenutno ima 6 obrazovnih programa (zanimanja):

 1. Tehničar informacionih tehnologija;
 2. Tehničar elektronike;
 3. Tehničar računarstva;
 4. Tehničar elektroenergetike;
 5. Mehatroničar;
 6. Elektroinstalater;

Tehničar informacionih tehnologija

Obrazovni profil tehničar informacionih tehnologija ima za cilj osposobljavanje učenika za učešće u izradi softverskih aplikacija, kreiranje i razvijanje baza podataka, statičkih i dinamičkih web prezentacija, i održavanje i provjeru sigurnosti informacionih sistema. Ovaj obrazovni profil je IV stepena obrazovanja odnosno u trajanju od 4 godine po EUVET nastavnom programu. S obzirom na neophodnost stalnog prilagođavanja promjenljivim zahtjevima tržišta rada, potrebu kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređenje zaposlenja, akcenat u nastavnom planu i programu ovog profila je na primjeni teorijskih znanja u praktičnom kontekstu:

  • Postavljanje i održavanje operativnog sistema računara
  •  Kreiranje, održavanje, ažuriranje sadržaja i provjera sigurnosti platformi za internet servise
  • Izrada desktop aplikacija
  • Izrada statičkih i dinamičkih web prezentacije i web aplikacija i njihovo implementiranje
  • Kreiranje, modelovanje i razvijanje baza podataka
  • Održavanje i provjera sigurnosti informacionih sistema

Tehničar elektronike

Tehničari elektronike rade na sastavljanju i održavanju elektroničke i telekomunikacijske opreme. Mobiteli, računari, telefonske centrale i druga elektronička oprema za njih nisu nepoznanica. Tehničari elektronike vrše projektiranje elektronskih sklopova i uređaja, vrše detekciju i dijagnostiku kvara, vrši montažu, podešavanje i održavanje elektronskih sklopova i raznih elektronskih uređaja i posjeduju osnovna znanja o električnim mašinama i uređajima u automatskim sistemima i elektromotornim pogonima. Oni održavaju i postavljene uređaje te otklanjaju moguće kvarove. Rade i nadgledaju obilježavanje instalacija, postavljanje cijevi i vodova, ugradnju razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme.
Vrsta poslova koje obavljaju zavisi o mjestu zapošljavanja. Ako su zaposleni u uredima i preduzećima projektiraju i podešavaju električnu opremu. Njihovi kolege koji rade u industrijskim postrojenjima, osim što rade na postavljanju i održavanju električne opreme, sudjeluju u održavanju i popravcima različitih vrsta motora. Kada rade na složenim uređajima u industrijskim pogonima, sarađuju s inženjerima, elektromehaničarima i tehničarima različitih profila. Bitan dio posla tehničara elektronike sastoji se od preventivnog održavanja električne opreme. Samostalno zamjenjuju dijelove električne opreme: sklopke, električne provodnike i električne komponente. Pošto opaze da rad na električnim instalacijama može biti opasan,o tom izvještavaju upravu. U slučaju takve opasnosti trebaju biti osposobljeni da samostalno instaliraju novu opremu.

Tehničar računarstva

Tehničar računarstva radi na unosu i obradi podataka, prilagođavanju opreme za korištenje, vrši manje popravke i prilagođavanja računarskih softvera i hardvera. To znači da tehničar računarstva mora predvidjeti pojavu nekog problema i preduzeti sve da se on ne pojavi, ali isto tako i riješiti probleme koji se pojave. Zaduženja operatora centralnih i perifernih jedinica zavise o veličini sistema, vrsti opreme koja se koristi te zahtjevima i potrebama poslodavca. Tehničar računarstva postavljaju načine upravljanja računarom i perifernim jedinicama. U tom se poslu rukovode uputama pripremljenim od programera. Tehničar računarstva na računarima, ili u većim sistemima operatori perifernih jedinica, snabdijevaju mašine magnetskim trakama, diskovima ili papirom kada je to potrebno. Kada računari rade, a to za veće sisteme može biti i 24 sata na dan, tehničar računarstva nadgleda obavještajnu ploču računara i odgovara na poruke koje šalje računar te unosi podatke za potrebe obavljanja posla. Ako se pojavi poruka o kvaru u sistemu, tehničar računarstva mora pronaći gdje je problem i riješiti ga ili prekinuti program.

Ovaj obrazovni profil je također u trajanju od 4 godine, a nastava se odvija po savremenom EUVET programu obrazovanja.

Tehničar elektroenergetike

Tehničari za elektroenergetiku bave se poslovima u svezi s proizvodnjom, prijenosom i razdiobom električne energije. Rade u objektima elektroenergetskog sustava: u elektranama za proizvodnju električne energije, u rasklopnim postrojenjima i trafostanicama za razvod i pretvaranje električne energije te u objektima kontrole i održavanja električnih vodova i mreža. U elektrani upravljaju i nadziru rad elektroenergetskih postrojenja (generatora, energetskih transformatora i sl.). U elektranama s daljinskim automatskim upravljanjem i regulacijom glavni im je posao praćenje podataka na komandnoj ploči, odnosno komandnom pultu. Ako dođe do odstupanjima kontroliranih karakteristika (snage, napona i sl.), pravodobno moraju poduzeti odgovarajuće mjere. Tehničari za elektroenergetiku rade i na održavanju električnih strojeva u elektroenergetskom postrojenju. Povremeno usklađuju ili zamjenjuju dijelove koji su podložni trošenju (npr. četkice ili namote generatora i sl.). Planiraju i izrađuju tehničko-tehnološku dokumentaciju remonta cjelokupnog postrojenja. Električni vodovi i električne mreže služe prijenosu proizvedene električne energije dalekovodima do mjesta razdioba (trafostanice) i dalje – niskonaponskom mrežom – do potrošača. Tehničari za elektroenergetiku proračunavaju potrebne karakteristike dalekovoda i niskonaponske mreže, dimenzioniraju vodove, analiziraju dijagrame opterećenja, procjenjuju okolne uvjete izvedbe te utvrđuju broj i vrstu trafostanica. Pri tomu se služe računalom, priručnicima sa standardima elektromaterijala (vodiča, poluvodiča, izolatora, niskonaponskih sklopki, rastavljača, osigurača i zemljospojnica). U izvedbi i održavanju električnih mreža kontroliraju mjere zaštite od dodirnog napona, uzemljenja nadzemnih vodova te zaštite od kratkog spoja i prenapona. Smetnje i kvarove u električnim mrežama otkrivaju i otklanjaju u timu stručnjaka. U automatski upravljanim i reguliranim električnim mrežama, smetnje i kvarovi uzrokuju automatsko isklapanje električne struje, pa je brzina intervencije važna za smanjenje materijalne štete. Tehničari za elektroenergetiku svojim radom pridonose da potrošači neprekinuto dobivaju električnu energiju odgovarajućih karakteristika, uz ekonomičnu cijenu prijenosa i maksimalnu zaštitu ljudi i objekata od udara struje i požara.

Mehatroničar

Umjesto da si se igrao gotovim igračkama, radije si sastavljao Lego Bionicles i sam vodio brigu o hidraulici na svojoj igrački. U školi si najviše uživao na projektima iz tehničkog i fizike? Kao mehatroničar možeš svoje strasti, pretvoriti u posao. Voditi ćeš brigu o tehničkim sustavima, održavati strojeve i raditi na novih tehničkim dostignućima. Da bi to učinio, provjeravaš kvalitetu sustava, testiraš strojeve na pogreške ili obnavljaš električne spojeve. Tvoj alat uključuju bušilice, lemilice kao i računalni sustavi koje možeš koristiti za izvođenje analiza i mjerenja. Tvoj glavni zadatak je da osiguraš da mehanika i elektronika nesmetano rade.

Elektroinstalater

Električari razvode električne kablove, montiraju, kontroliraju i izvode elektromonterske radove. Mogu raditi u industriji i raznim organizacijama koje trebaju njihove usluge.  Da bi mogli uspješno raditi, moraju poznavati načela rada elektroničkih mjernih instrumenata, postupke obrade materijala i komponenata, djelovanje spojeva, sastavnih dijelova i mehanizama koji se primjenjuju u elektroničkim uređajima.Električari i proizvode, održavaju elektroničke sklopove, uređaje i opremu, potrebna mjerenja te održavaju i popravljaju uređaje i opremu.Trebaju poznavati elektroničke komponente i digitalnu elektroniku. Prilikom rutinskog servisa oni instaliraju, testiraju i popravljaju opremu, kako bi provjerili da li ispravno funkcionira. Vode detaljne bilješke o svakom dijelu opreme, kako bi bili evidentirani podaci o popravcima i problemima.