Tehničar elektroenergetike

Tehničari za elektroenergetiku bave se poslovima u svezi s proizvodnjom, prijenosom i razdiobom električne energije. Rade u objektima elektroenergetskog sustava: u elektranama za proizvodnju električne energije, u rasklopnim postrojenjima i trafostanicama za razvod i pretvaranje električne energije te u objektima kontrole i održavanja električnih vodova i mreža. U elektrani upravljaju i nadziru rad elektroenergetskih postrojenja (generatora, energetskih transformatora i sl.). U elektranama s daljinskim automatskim upravljanjem i regulacijom glavni im je posao praćenje podataka na komandnoj ploči, odnosno komandnom pultu. Ako dođe do odstupanjima kontroliranih karakteristika (snage, napona i sl.), pravodobno moraju poduzeti odgovarajuće mjere. Tehničari za elektroenergetiku rade i na održavanju električnih strojeva u elektroenergetskom postrojenju. Povremeno usklađuju ili zamjenjuju dijelove koji su podložni trošenju (npr. četkice ili namote generatora i sl.). Planiraju i izrađuju tehničko-tehnološku dokumentaciju remonta cjelokupnog postrojenja. Električni vodovi i električne mreže služe prijenosu proizvedene električne energije dalekovodima do mjesta razdioba (trafostanice) i dalje – niskonaponskom mrežom – do potrošača. Tehničari za elektroenergetiku proračunavaju potrebne karakteristike dalekovoda i niskonaponske mreže, dimenzioniraju vodove, analiziraju dijagrame opterećenja, procjenjuju okolne uvjete izvedbe te utvrđuju broj i vrstu trafostanica. Pri tomu se služe računalom, priručnicima sa standardima elektromaterijala (vodiča, poluvodiča, izolatora, niskonaponskih sklopki, rastavljača, osigurača i zemljospojnica). U izvedbi i održavanju električnih mreža kontroliraju mjere zaštite od dodirnog napona, uzemljenja nadzemnih vodova te zaštite od kratkog spoja i prenapona. Smetnje i kvarove u električnim mrežama otkrivaju i otklanjaju u timu stručnjaka. U automatski upravljanim i reguliranim električnim mrežama, smetnje i kvarovi uzrokuju automatsko isklapanje električne struje, pa je brzina intervencije važna za smanjenje materijalne štete. Tehničari za elektroenergetiku svojim radom pridonose da potrošači neprekinuto dobivaju električnu energiju odgovarajućih karakteristika, uz ekonomičnu cijenu prijenosa i maksimalnu zaštitu ljudi i objekata od udara struje i požara.