Tehničar računarstva

Tehničar računarstva radi na unosu i obradi podataka, prilagođavanju opreme za korištenje, vrši manje popravke i prilagođavanja računarskih softvera i hardvera. To znači da tehničar računarstva mora predvidjeti pojavu nekog problema i preduzeti sve da se on ne pojavi, ali isto tako i riješiti probleme koji se pojave. Zaduženja operatora centralnih i perifernih jedinica zavise o veličini sistema, vrsti opreme koja se koristi te zahtjevima i potrebama poslodavca. Tehničar računarstva postavljaju načine upravljanja računarom i perifernim jedinicama. U tom se poslu rukovode uputama pripremljenim od programera. Tehničar računarstva na računarima, ili u većim sistemima operatori perifernih jedinica, snabdijevaju mašine magnetskim trakama, diskovima ili papirom kada je to potrebno. Kada računari rade, a to za veće sisteme može biti i 24 sata na dan, tehničar računarstva nadgleda obavještajnu ploču računara i odgovara na poruke koje šalje računar te unosi podatke za potrebe obavljanja posla. Ako se pojavi poruka o kvaru u sistemu, tehničar računarstva mora pronaći gdje je problem i riješiti ga ili prekinuti program.

Ovaj obrazovni profil je također u trajanju od 4 godine, a nastava se odvija po savremenom EUVET programu obrazovanja.

Stručne kvalifikacije:

• poznaje građu računara;
• poznaje osnovne mrežne protokole;
• poznaje funkcije i osnove rada sa ruterima i ostalom mrežnom opremom;
• vrši detekciju i dijagnostiku kvarova;
• vrši montažu, kontrolu, podešavanje, testiranje i održavanje računarske opreme i sistema;
• vrši instalaciju sistemskog i korisničkog softvera;
• koristi softver za kancelarijsko poslovanje i prezentaciju podataka;
• programira najednom od programskih jezika;
• poznaje osnove SQL (Structured Query Language);
• koristi se sistemom za upravljanje relacionim bazama podataka;
• poznaje sigurnost računarskih sistema;
• programira u jednom objektno orijentiranom programskom jeziku;
• poznaje osnove administriranja mrežnih servera;
• koristi znanja iz analogne, digitalne i računarske tehnike obrade i prijenosa podataka.

Radni uslovi:

Tehničari računarstva na računarima rade u dobro osvijetljenim, prozračnim i općenito gledano, ugodnim prostorijama. Budući da mnoge organizacije koriste računare 24 sata na dan 7 dana u sedmici, tehničari računarstva često rade u popodnevnim i noćnim smjenama, vikendima i praznicima. Danas uvođenje automatizacije u mnoge sisteme polako smanjuje potrebu rada tehničara računarstva u smjenama. Tehničari računarstva najčešće rade u sjedećem položaju, a rad iziskuje znatnije naprezanje vida.

Poželjne osobine, osposobljavanje, napredovanje i zapošljavanje:

Kako se računarska tehnologija mijenja iz dana u dan, tehničari računarstva moraju biti prilagodljivi i skloni učenju novog. Trebaju imati razvijene analitičke i tehničke sposobnosti za rješavanje specifičnih i složenih problema koje računar svojim programima ne može savladati. Poželjno je da su komunikativni, kako bi mogli uspješno surađivati međusobno i s programerima. Moraju biti sposobni raditi i samostalno, jer se mogu naći u situaciji kada će imati malu ili nikakvu mogućnost konsultacije.
Formalno obrazovanje nudi program četverogodišnjeg srednjoškolskog školovanja za zanimanje tehničara za računarstvo koje pokriva jednostavniji dio ovog zanimanja. Za dobivanje šireg znanja i mogućnost lakšeg zaposlenja potrebno je fakultetsko obrazovanje iz nekog područja vezanog uz računarstvo. Najbolje je završiti fakultet elektronike i računarstva ili informatike. Zbog naglog napretka tehnologije, posao tehničara računarstva sve je zahtjevniji, a konkurencija sve veća. Zato poslodavci daju prednost osobama s višim formalnim obrazovanjem.